Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Μετ᾽ εἰλικρινοῦς συγκινήσεως ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν δημοσίως τὰς ὁλοθέρμους καὶ εὐγνωμόνους εὐχαριστίας μας τόσον πρὸς τὴν ἱστορικὴν ἑλληνικὴν Οἰνοποιΐαν «Μαλαματίνα» ὅσον καὶ πρὸς τὸν Ὅμιλον Ἑταιρειῶν “Mantis” διὰ τὴν γενναιόδωρον ἐκ μέρους των προσφοράν τοῦ ποσοῦ τῶν πέντε χιλιάδων εὐρὼ (5000 €) εἰς τὸ ἰδιαιτέρως πληγὲν ὑπὸ τῆς ἐπελάσεως τοῦ κορωνοϊοῦ ‘’Αὐγουστίνειον’’ Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον, πρὸς κάλυψιν τῶν διαρκῶς διογκουμένων ἀναγκῶν ἀξιοπρεποῦς λειτουργίας του καὶ στήριξιν τῶν ἐκεῖ ἐγκαταβιούντων γερόντων ἀδελφῶν μας.

Ἐν μέσῳ τῆς παρούσης ἰδιαζόντως δυσμενοῦς καταστάσεως, εἰς τὴν ὁποίαν πέραν τῆς πολυετοῦς οἰκονομικῆς, πρωτίστως δὲ ἠθικῆς, κρίσεως προσετέθησαν αἱ λίαν δυσάρεσται παρενέργειαι τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, δῆλον ὅτι ἡ φυσικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀποστασιοποίησις ἀλλὰ καὶ ὁ ἰσχυρὸς κλυδωνισμὸς ἀξιῶν, ἀρχῶν, πεποιθήσεων, ἡ πρωτοβουλία φιλαλληλίας καὶ ἀγάπης τῆς ἑλληνικῆς Οἰνοποιΐας «Μαλαματίνα» καὶ τοῦ Ὁμίλου Ἑταιρειῶν “Mantis” εὐκρινῶς ὑπενθυμίζει καὶ ἐναργῶς ἀναδεικνύει τὴν συχνάκις λησμονουμένην οὐσίαν τῆς ἐννοίας τοῦ «πλησίον»,  καθ᾽ ὅν ἀνεπανάληπτον τρόπον μᾶς τὴν ἐδίδαξε διὰ τῆς ἐπὶ γῆς Θεανδρικῆς παρουσίας Του ὁ γλυκύτατος Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας Ἰησοῦς Χριστός.

Συγχαίροντες καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦντες τοὺς ἀνωτέρω δωρητὰς, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίζῃ δαψιλῶς εἰς αὐτοὺς τὴν Χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν Του καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ καταστῇ οὐ μόνον κίνητρον εὐγενὲς ἀλλὰ καὶ πεδίον μιμήσεως λαμπρὸν καὶ ἀξιοσύστατον διὰ πᾶσαν φιλόθεον καὶ φιλάνθρωπον ψυχήν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως