Ευχαριστήριο της Μητρόπολης Φλώρινας

Αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωσιν νὰ ἐκφράσωμεν δημοσίως εὐγνωμόνους εὐχαριστίας καὶ νὰ ἀπονείμωμεν τὸν δίκαιον ἔπαινον τόσον πρὸς τὸν ῥέκτην Πρόεδρον τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φλωρίνης κ. Σάββαν Σαπαλίδην ὅσον καὶ πρὸς τοὺς ἐπιχειρηματίας τῆς περιοχῆς μας διὰ τὴν γενναιόδωρον ἐκ μέρους των προσφοράν μεγάλων ποσοτήτων ἀναγκαίων εἰδῶν διατροφῆς οὐ μόνον πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τῶν ἐγκαταβιούντων γερόντων ἀδελφῶν μας εἰς τὸ Αὐγουστίνειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστηριγμὸν τοῦ ὅλου ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
Ἐν μέσῳ τῶν δυσμενῶν συνθηκῶν ποὺ προκαλεῖ ἡ πλήττουσα τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα ἐπέλασις τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ συγκινητική αὕτη πρωτοβουλία ἀγάπης ἀποκτᾷ ἰδιάζουσαν σημασίαν, ,δεικνύουσα ἐμπράκτως ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἡ ἀνυπόκριτος φιλαλληλία δύνανται ἀξίως νὰ ἀνθοβολοῦν πᾶσαν ὥραν καὶ στιγμήν, ἔτι δὲ περισσότερον εἰς περιστάσεις ἐντόνου δοκιμασίας καὶ μεγάλων δυσκολιῶν.
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίζῃ ἀφθονοπαρόχως τὴν Χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν Του εἰς τοὺς ἀνωτέρω δωρητάς καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ εὕρῃ πολλοὺς μιμητὰς κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων ἑκάστου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως