Η 1η διασυνοριακή εκδήλωση του έργου πολιτικής προστασίας με ακρωνύμιο j-cross

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, η πρώτη διασυνοριακή εκδήλωση του έργου πολιτικής προστασίας με το ακρωνύμιο J-Cross, σε αίθουσα του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν ήταν:

  • Σεισμοί και σχετικά φαινόμενα, Dr. Θεόδωρος Τσάπανος
  • Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και Πλατφόρμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, ΑΠΘ & ΙΜΕΤ
  • Αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων του αγρομετεωρολογικού σταθμού, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρ. Βασίλειος Άμπας
  • Παρουσίαση τηλεμετρικών σταθμών της Φλώρινας μηδενικής χρονικής απόκλισης, Δημήτριος Κουβάς.

Εταίροι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελαγονίας, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το ΑΠΘ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.

Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει:

Μελέτη για:

α) Σχέδια εκκένωσης στις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλο σεισμό με λήψη μέριμνας και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την μεταφορά τους

β) Αξιολόγηση υφιστάμενων σχεδίων και νέα σχέδια δράσεων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών σε έργα κρίσιμων υποδομών όπως ενεργειακές υποδομές (συμπεριλαμβανομένων αγωγών μεταφοράς αερίου), φράγματα, δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές

γ) Βελτιστοποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων και της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και την βοήθειας που μπορεί να ληφθεί από άλλες περιοχές με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας

δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού, όπως μαθητές, ηλικιωμένους, διασώστες, μέλη εθελοντικών οργανώσεων, αιρετούς

Κατολισθήσεις:

Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν και θα προσδιορισθούν δύο (2) περιοχές με πρόβλημα αστάθειας στις οποίες θα εγκατασταθεί σύστημα ανακλαστήρων των οποίων η θέση θα ‘προσδιορίζεται’ από τους διερχόμενους δορυφόρους. Ταυτόχρονα, σε δύο (2) ‘σταθερές’ περιοχές θα εγκατασταθούν μόνιμοι σταθμοί GPS, οι οποίοι θα λειτουργούν συνεχώς και θα καταγράφουν την εδαφική παραμόρφωση. Τα δεδομένα των GPS σταθμών θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε εξυπηρετητή που θα είναι εγκατεστημένος στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι, σε κάθε χρονική στιγμή η σχετική θέση των ανακλαστήρων θα προσδιορίζεται σε σχέση με τους ‘σταθερούς’ σταθμούς και θα έχουμε ουσιαστικά ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο.

Πλημμύρες – Θραύση φραγμάτων

α) Μελέτες θραύσης φράγματος (Παρορίου, Κολχικής, ταυτόχρονης θραύσης των 4 φραγμάτων περιοχής Φλώρινας Παπαδιάς, Τριανταφυλιάς, Παρορίου και Κολχικής), ανάπτυξη Εφαρμογής GIS για την αποτίμηση επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων

β) Διευθέτηση κοίτης διασυνοριακού ποταμού Σακουλέβα. Οριοθέτησης διασυνοριακού ποταμού Σακουλέβα, σύστημα τηλεπαρακολούθησης διασυνοριακού ποταμού Σακουλέβα.

Master plan διαχείρισης διασυνοριακών κρίσεων

α) Διενέργεια εστιασμένων μελετών πολιτικής προστασίας ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε περιφέρειας και τους κοινούς αναπτυξιακούς στόχους

β) Χαρτογράφηση επικινδυνότητας (risk assessment) για δασικές, τους προαναφερθέντες κινδύνους ανάλογα με την ιεράρχηση, στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων και αμοιβαία αξιολόγησή τους με σκοπό την προτεραιοποίηση των περιοχών στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις ελαχιστοποίησης του κάθε κινδύνου

γ) Αξιολόγηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους που θα επιλεγούν και πιθανή αγορά και εγκατάσταση σε επιλεγμένες περιοχές των συνόρων. Για παράδειγμα εξέταση των πλεονεκτημάτων εγκατάστασης μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης σε φράγματα, ποταμούς (π.χ. σύστημα τηλεπαρακολούθησης διασυνοριακού ποταμού Σακουλέβα)

δ) Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Κοινού Μνημονίου Ενεργειών μεταξύ των Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας και των αντίστοιχων των Σκοπίων και μετεξέλιξής του σε κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης κινδύνων

ε) Διαμόρφωση συστήματος Επιμελητείας (LOGISTICS) για την αντιμετώπιση διασυνοριακών κινδύνων

στ) Διαχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (επίσης προτεραιότητα για το 2016 της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στην διασυνοριακή ζώνη σε περιπτώσεις κινδύνων και εκτάκτων αναγκών

Σύστημα λήψης αποφάσεων, εκπαιδεύσεις

α) Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας των επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Πελαγονίας

β) Αγορά εξοπλισμού και λογισμικού (από GIS – π.χ. Ανάπτυξη Εφαρμογής GIS για την αποτίμηση επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων-, λογισμικό πρόβλεψης εξάπλωσης πλημμυρών, αισθητήρες για κίνδυνο θραύσης φραγμάτων, και υπολογιστές για τα κέντρα επιχειρήσεων, ως μέσα επικοινωνίας και μέσα πυρόσβεσης ή άντλησης υδάτων και παροχής προστασίας σε δύσβατες περιοχές)

γ) Δημιουργία και Εκπαίδευση τοπικών ομάδων πολιτών – εθελοντών στις περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα ως προς τους κινδύνους που υφίστανται, ώστε να γνωρίζουν πώς να δράσουν τις πρώτες κρίσιμες ώρες μέχρι να καταφτάσουν οι ενισχύσεις από τις μεγάλες πόλεις. Ενίσχυση των τοπικών ομάδων με τον απαραίτητο εξοπλισμό

δ) Σχεδιασμός, διενέργεια και αξιολόγηση μιας (1) μεσαίας κλίμακας άσκησης (επί χάρτου και επί πεδίου) για την αντιμετώπιση διασυνοριακών κινδύνων (σε ετήσια βάση), πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων.