Παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου  Πολυτέκνων N. Φλώρινας  λόγω κορωνοϊού

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ   Νο 2/2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φλώρινα σήμερα την 4ην Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2021 και ώρα 21:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας,  σε διαδικτυακή συνεδρίαση, λόγω της κακής υγειονομικής κατάστασης  και των περιοριστικών μέτρων της μη διασποράς  του covid-19,   προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Παράταση της θητείας του Δ.Σ. το Συλλόγου Πολυτέκνων ν. Φλώρινας λόγω Κορωνοϊού.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας με την παρουσία στην διαδικτυακή συνεδρίαση όλων των μελών του Δ.Σ., άρχεται η συνεδρίαση επί του μόνου θέματος:

Θέμα μόνο: Παράταση της θητείας του Δ.Σ. το Συλλόγου Πολυτέκνων ν. Φλώρινας λόγω Κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι σύμφωνα με  το Καταστατικό του Συλλόγου μας άρθρο 9 παρ. 1 «Η Γ.Σ. συνέρχεται μια φορά το χρόνο το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους..» Επίσης με το άρθρο 11 παρ. 4.  κάθε τρία χρόνια  από τις τελευταίες αρχαιρεσίες, πραγματοποιείται η Γ.Σ  για την διεξαγωγή  αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων διοικητικών οργάνων .Ήδη  η θητεία   του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 3 Μαρτίου 2021 .Δια την διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με το άρθρο  8  του Καταστατικού μας απαιτείται η  αυτοπρόσωπη  παρουσία των μελών μας. Λόγω της κακής υγειονομικής κατάστασης, λόγω του covid-19  και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν, όλα τα ανωτέρω καθίστανται αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσιών.

Η Πολιτεία με τον ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020 άρθρο 54 παρατείνει την θητεία των συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα μα τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται

σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  . Επίσης σύμφωνα  με την εγκύκλιο 1/2021 της ΑΣΠΕ, αναφέρει ότι μπορεί να ληφθεί απόφαση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του νέου Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε χρόνο μεταγενέστερο, που πιθανολογείται ότι θα έχει εκλείψει εντελώς ο κίνδυνος της πανδημίας και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

Μετά την ενημέρωση αυτή ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και στη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παράταση της θητείας του Δ.Σ. μέχρι της 31ης Ιουλίου 2021.

Εξουσιοδοτεί επίσης τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πληροφόρηση των μελών μας με κάθε πρόσφορο μέσον.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ                  ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ