Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του υπαλλήλου του Δήμου Αμυνταίου Ιωάννη Σιγκάρη

             Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε σήμερα τον θάνατο του κ. Σιγκάρη Ιωάννη,  υπαλλήλου και ληξιάρχου της Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.  Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου δημοτικού υπαλλήλου μας που έφυγε από κοντά μας και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος, τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας για την απώλειά τους. Αιωνεία του η μνήμη.

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Άνθιμος Μπιτάκης

και το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ακολουθεί το ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλιου:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 212/2020

 

Θέμα: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για το θάνατο του Σιγκάρη Ιωάννη.

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18575/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μπάντης Ιορδάνης    
Γεώργου Τρύφων    
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος    
Κιοσές Παναγιώτης    
Αντωνιάδης Θεοχάρης    
Τσαχειρίδης Σπύρος    
Μπερμπερίδης Πέτρος    
Τόμου Πέτρος    
Κύρκου Κυριάκος    
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος    
Θεοδώρου Απόστολος    
Χατζητιμοθέου Ιωάννης    
Αβραμίδης Ιωάννης    
Ιωάννου Χρήστος    
Σαργιαννίδης Παύλος    
Νάτσης Ιωάννης    
Ιωαννίδου Ελένη    
Πέγιου Ιωάννης    
Καραούλη Αφροδίτη    
Γρομπανόπουλος Τρύφων    
Σαπαρδάνης Φώτιος    
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος    
Δεμερτζίδης Στυλιανός    
Γυρίκη Ελένη    
Κρητικού Διαμαντούλα    
Σονιάδου Σωτηρία    
Ελευθεριάδης Κυριάκος

 

   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  Με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Σιγκάρη Ιωάννη, ληξιάρχου της Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου δημοτικού υπαλλήλου μας που έφυγε από κοντά μας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

  • Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος, επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα.
  2. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ