Νέο έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους διανομείς

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι το νέο έντυπο Ε13 θα υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες που θα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (διανομείς)  για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 49091 /Γ1. 14744/4-12-2020 απόφαση του υπουργού εργασίας κ. Ι. Βρούτση με την οποία τροποποιείται η υπ΄αριθ. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν, έως 20 Δεκεμβρίου 2020, (μεταβατική περίοδος) το έντυπο Ε13 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τα μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά έως 20/12/2020 οι εργαζόμενοι για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Μετά την 20η Δεκεμβρίου 2020, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος, πριν από τη χρήση αυτή.

Επίσης ο εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης από τον εργαζόμενο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υποχρέωση καταχώρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, είχε θεσπιστεί με το άρθρο 55 του Ν. 4611/2019

Όπως προβλέπεται στον ίδιο νόμο στο άρθρο 56 παρ. 7, όταν οι εργαζόμενοι  χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος ίση με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης  αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν έχει τον χαρακτήρα μισθού ούτε συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, δεν υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών, άδειας και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ