Ανακοίνωση για την εγγραφή μαθητών στην Α΄Δημοτικού

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 1ο  12/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Φλώρινας       

 2ο 12/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σύμφωνα   με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) &  β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020, για το σχολικό έτος 2020 – 2021  εγγράφονται στην  Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά   παιδιά  και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-12014 έως και 31-12-2014.

Οι εγγραφές αρχίζουν την  15η  Μαΐου  2020  και λήγουν  την 29η Μαΐου 2020.

        Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την  εγγραφή είναι:

  1. Αίτηση (τη χορηγεί  το  σχολείο).
  2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, αν ο μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μαθητές που δεν  κατοικούν  στη  ζώνη  ευθύνης  του  σχολείου ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
  4. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση  μετακίνησης.
  6. Βεβαίωση φοίτησης  Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (από  το Νηπιαγωγείο  του παιδιού)

 

Σημείωση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Από τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων